De Toezichtagenda 2015-2018 bestaat twee jaar. Tijd om de balans op te maken. In de Toezichtagenda 2017-2018 zetten de samenwerkende rijksinspecties de doelen voor de komende twee jaar op een rij.

De drie thema’s van de Toezichtagenda

Sinds de lancering van de Toezichtagenda 2015-2018 hebben de rijksinspecties individueel én gezamenlijk stappen genomen om het Nederlandse toezicht verder te ontwikkelen. De Toezichtagenda onderscheidde daarvoor drie thema’s:

 • De borging van goed toezicht in het primaire proces van de rijksinspecties.
 • De professionalisering van rijksinspecties en hun medewerkers.
 • De positionering van rijksinspecties als standvastig, onafhankelijk, onpartijdig en modern.

Nieuwe ontwikkelingen

Vanuit zes projecten en programma’s hebben de rijksinspecties de afgelopen jaren voortgang geboekt op de drie thema’s uit de Toezichtagenda. Tegelijkertijd vragen ook nieuwe ontwikkelingen de aandacht:  

 • Rijksinspecties verkennen voortdurend hoe zij hun beoogde maatschappelijke effect zo goed mogelijk kunnen bereiken. Naast toezicht en handhaving zijn ook dialoog en discussie van belang. Bijvoorbeeld als het gaat om de communicatie met burgers, ondernemers, beleidsmakers, ministers en Kamerleden.
 • Rijksinspecties zijn zich er steeds meer van bewust dat ze hun maatschappelijke meerwaarde niet zelfstandig kunnen bereiken. Samenwerking met burgers, het toezichtveld en overheidsorganisaties is onmisbaar. Dat vraagt van de inspecties dat zij duidelijk en transparant zijn over hun werkwijze en effectiviteit.

Nieuwe doelen

De Toezichtagenda 2017-2018 heeft vijf doelstellingen. De rijksinspecties:

 • ontwikkelen hun onafhankelijke en onpartijdige rol in de samenleving en signaleren en agenderen trends in hun werkveld.
 • stellen in hun werk de beoogde maatschappelijke effecten centraal.
 • communiceren actief en zijn zichtbaar in het publieke debat.
 • blijven werken aan professionalisering en innovatie.
 • zetten nieuwe stappen in de samenwerking met andere organisaties.

Nieuwe programma's

Vanuit de nieuwe accenten in de Toezichtagenda 2017-2018 worden de komende jaren acht programma’s uitgevoerd. De programma’s gaan over:

 • Het verder benutten van datagedreven toezicht en technologische innovatie.
 • Proactief signaleren en agenderen.
 • Het vormen van een kennisnetwerk over de transparantie van inspecties en de interactie met hun omgeving.
 • Het opstellen van een strategische kennisagenda.
 • Het verder ontwikkelen van het leertraject voor startende inspecteurs en het ontwikkelen van een leertraject voor strategische toezichtontwikkeling.
 • Het publiceren van een gezamenlijke visie op stevig, toekomstgericht toezicht.
 • Samenwerken tussen inspecties en andere partijen, zoals provincies, gemeenten, de Douane, Belastingdienst, politie en justitie.
 • Inzicht vergroten in de kwaliteit van het toezicht van rijksinspecties.

Resultaten van de Toezichtagenda 2015-2018 tot nu toe

In 2015 en 2016 hebben de samenwerkende rijksinspecties via verschillende programma’s en projecten gewerkt aan de opgaven uit de Toezichtagenda 2015-2018. Enkele hoogtepunten:

 • Het project over risicogericht, datagedreven toezicht heeft een vliegende start gemaakt. Zo is er een verkenning uitgevoerd van de manieren waarop rijksinspecties gebruik maken van data. Deze heeft onder andere duidelijk gemaakt waar de mogelijkheden en voordelen van samenwerking liggen. Daarnaast heeft het kennisnetwerk van de inspecties een visie op big data ontwikkeld.
 • In 2016 hebben de rijksinspecties samengewerkt met experts uit de wetenschap om scherper te krijgen hoe het toezicht transparanter en interactiever kan worden.
 • Er is een essaybundel gepubliceerd over de toekomst van toezicht. Samen met een conferentie over het thema, die plaatsvond in het voorjaar van 2016, geeft de bundel input voor de dialoog tussen rijksinspecties en beleidsmakers over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van toezicht.