Opmerkelijke thema's van rijksinspecties

Erfgoedinspectie

Samenwerkende rijksinspecties 2017

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en onze overheidsinformatie. In 2017 ligt de focus op (digitale) duurzaamheid en toegankelijkheid.

Naar boven

Inspectie Jeugdzorg

Samenwerkende rijksinspecties 2017

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan in 2017 fuseren. Door de krachten te bundelen kunnen de inspecties met een bredere blik en meer deskundigheid toezicht houden op de jeugdhulp. Voor de Inspectie Jeugdzorg is het verbinden van het landelijk toezicht jeugd met het lokale toezicht van gemeenten daarbij een speerpunt.

Naar boven

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Gezond vertrouwen is in 2017 het uitgangspunt van het toezicht in de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ruimte om te leren en openheid over resultaten zijn daarbij kernbegrippen.

Naar boven

Inspectie Leefomgeving en Transport

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Een organisatiebrede risicoanalyse, een voortdurend oog voor het publieke belang, grotere zichtbaarheid naar de buitenwereld. Het zijn prioriteiten in het meerjarenplan 2017-2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Onder meer na de parlementaire enquête over de Fyra heeft de ILT de koers aangescherpt. De inspectie is daarmee voldoende robuust en flexibel om haar taken uit te voeren op het gebied van een duurzame en veilige leefomgeving, een veilige transportsector en het vertrouwen in de woningcorporaties.

Naar boven

Inspectie van het Onderwijs

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Een werkwijze die niet alleen uitgaat van risico’s maar ook van kansen. In 2017 vernieuwt het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Het nieuwe toezicht stimuleert scholen en besturen om consequent te werken aan kwaliteitsverbetering.

Naar boven

Inspectie Veiligheid en Justitie

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Van de nationale politie tot de Raad voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Het toezichtdomein van de Inspectie Veiligheid en Justitie is breed, divers en continu in beweging door de steeds veranderende maatschappelijke uitdagingen. Het flexibele werkprogramma geeft de inspectie ruimte om in te spelen op incidenten en actuele ontwikkelingen. De inspectie zet daarnaast blijvend in op risicogerichte inspecties, incidentonderzoek en reflectief toezicht.

Naar boven

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenwerkende rijksinspecties 2017

De Inspectie SZW focust in 2017 nadrukkelijk op de maatschappelijke effecten van haar werk. Per programma benoemt de inspectie de beoogde effecten en de bereikte resultaten. “Aantallen inspecties, boeterapporten, rechercheonderzoeken en onderzoeksrapporten blijven belangrijk, maar zien we niet als doel op zich”, aldus Inspecteur-Generaal Marc Kuipers. De inspectie zet zich ook in om een veiligheidscultuur bij bedrijven te stimuleren. Voor veilig, gezond en eerlijk werk. Niet alleen op papier maar juist ook in de praktijk.

Naar boven

Staatstoezicht op de Mijnen

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Als toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland wil SodM in 2017 nadrukkelijker oog hebben voor de publieke en politieke discussie over bijvoorbeeld gaswinning, windmolenparken op zee en aardwarmte. Daarnaast vernieuwt de SodM het systeemtoezicht, handhavingsbeleid en inspectieprogramma.

Naar boven

Agentschap Telecom

Samenwerkende rijksinspecties 2017

Agentschap Telecom waarborgt de beschikbaarheid van telecommunicatie in en voor Nederland. De groeiende maatschappelijke behoefte aan snel, altijd beschikbaar internet heeft geleid tot de opmars van tussenpersonen in de telecominfrastructuur. Dat kan leiden tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. De relevantie van programmatisch handhaven is dan ook groter dan ooit.

Naar boven

Opmerkelijke thema's van rijksinspecties

Bureau Inspectieraad megafoon

Inspecties werken op tal van terreinen samen. Dat maakt het toezicht beter en effectiever. De Inspectieraad ondersteunt de samenwerking tussen tien rijksinspecties. Opmerkelijke thema’s uit hun plannen voor 2017.

Naar boven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Samenwerkende rijksinspecties 2017

De NVWA past sinds 2016 een strikter interventiebeleid toe. Inspecteurs geven minder waarschuwingen en meer boetes. De nieuwe aanpak wordt toegepast in steeds meer sectoren. Onder meer de horeca, retail, ziekenhuizen en verpleegtehuizen hebben er al mee te maken. In 2017 volgen de andere sectoren waarop de NVWA toezicht houdt.

Naar boven