De Inspectieraad licht in dit magazine graag een aantal belangrijke publicaties uit, gepubliceerd in 2017 en 2018. Bovenstaande foto is gemaakt tijdens het Festival Innovatie van Toezicht waar de Wetenschapsagenda Toezicht werd gepresenteerd.

Wetenschapsagenda Toezicht

De Wetenschapsagenda Toezicht kwam tot stand onder leiding van prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit in samenspraak met een groot aantal toezichthouders, wetenschappers en andere experts op het snijvlak van wetenschap en praktijk. De Wetenschapsagenda beoogt wetenschappelijke vragen te agenderen over de maatschappelijke waarde van toezicht in de complexe, gefragmenteerde samenleving. Tijdens het Festival Innovatie van Toezicht op 24 april 2018 is de Wetenschapsagenda Toezicht gepresenteerd. Deze is aangeboden aan de voorzitter van de Inspectieraad, Jan van den Bos. De komende tijd zal via diverse kanalen, waaronder NWO en de Nationale Wetenschapsagenda, de Wetenschapsagenda worden uitgevoerd.

Inspecteurs over hun vak

De 'stam' van inspecteurs in beeld brengen, dat had Teusjan Vlot, algemeen secretaris Inspectieraad en hoofd Bureau Inspectieraad, voor ogen. Eind 2016 vroeg hij daarom antropoloog Manja Bomhoff om te onderzoeken wie dat nou precies zijn, inspecteurs. Hoe ziet hun vak eruit, wat houdt hen bezig, wat voor type mensen zijn het, hoe gedragen ze zich? Wat vinden zij een goede inspecteur, en zijn ze dat zelf al? Zijn er collega's die ze als rolmodel zien. De uitkomst is de publicatie 'Inspecteurs over hun vak'.

Rapport Nationale ombudsman over burgerperspectief van inspecties

In zijn onderzoek heeft de Nationale ombudsman bekeken hoe Rijksinspecties het burgerperspectief in hun praktijk een plek geven. In welke mate Rijksinspecties oog hebben voor wat burgers van hen - als toezichthouder - vragen en verwachten. En hoe zij burgers duidelijk maken wat zij kunnen en mogen verwachten. De Nationale ombudsman is overtuigd dat Rijksinspecties bij de uitoefening van hun taak, net als alle overheidsinstanties, het perspectief van de burger moeten borgen. Burgers hebben immers vrijwel dagelijks te maken met de Rijksinspecties omdat zij toezicht houden op bijvoorbeeld de kwaliteit en de veiligheid van voedsel, gezondheidszorg, het transport en de werkomstandigheden. De Rijksinspecties vervullen daarmee een belangrijke taak voor burgers. Bekijk hier het rapport 'Nationale ombudsman over burgerperspectief van inspecties'.

Rapport 'Van transparantie naar responsiviteit'

In de Toezichtagenda 2015-2018 zijn transparantie en interactie belangrijke thema’s. Prof. Judith van Erp en Dr. Meike Bokhorst van de Universiteit Utrecht zijn gevraagd om te verkennen hoe inspecties omgaan met hun maatschappelijke omgeving. Deze verkenning vormt de weerslag van literatuurstudie, bijeenkomsten met toezichthouders, gesprekken met inspecteurs en casusonderzoek. Bekijk hier het rapport 'Van transparantie naar responsiviteit'.

Essay 'Naar een samenwerkend inspectielandschap'

Samenwerking binnen de overheid is belangrijk. Ook voor de rijksinspecties. Tegelijk is het belang van samenwerken niet eenduidig. Vandaar dat de Inspectieraad aan Common Eye heeft gevraagd aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten een essay over samenwerking te schrijven. Het essay 'Naar een samenwerkend inspectielandschap' biedt handvatten voor een betere en effectievere samenwerking van én tussen rijksinspecties.